HEM&HUSHÅLL

Vikten av kunskap om jämställdhet och jämlikhet mellan kvinnor och män

I takt med att vi blir mer medvetna om vikten av jämställdhet och jämlikhet blir det allt tydligare att kunskap om dessa ämnen är viktig. Metoo-rörelsen har visat oss hur utbredda sexuella trakasserier och andra ovälkomna beteenden kan vara, och hur viktigt det är att ha en grundläggande förståelse för könsnormer och normsystem. För att skapa arbetsplatser och organisationer som är säkra och välkomnande för alla måste vi ta kurser i jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Med denna kunskap kan vi börja omsätta ord i handling.

Vad är en kurs i jämställdhet och varför behöver vi den?

En kurs om jämställdhet är i grunden utformad för att främja rättvisa och möjligheter för alla, oavsett könsidentitet. Kursen syftar till att ta upp hur ojämlikhet mellan könen existerar i vårt samhälle och att ge individer möjlighet att vidta åtgärder mot detta. Ojämlikhet mellan könen kan visa sig på många olika sätt, från arbetsplatsen till hemmet. Den kan vara synlig, till exempel i form av ojämlik lön eller diskriminering, eller mer subtil, till exempel i form av kulturella budskap som talar om för flickor och pojkar att de ska bete sig på vissa sätt. Oavsett hur den ser ut kan ojämlikhet mellan könen ha en allvarlig inverkan på individer och samhället som helhet. Genom att gå en kurs i jämställdhet kan vi lära oss att identifiera och utmana de system och attityder som vidmakthåller ojämlikhet. Genom att göra det kan vi bidra till att skapa en mer rättvis och rättvis värld för alla.

Fler
artiklar